Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/ 2019) - Nhiệt liệt chào mừng 74 Năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2019 - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) - Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) - Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt

Công tác tuyên truyền vận động

Tập huấn kỹ năng vận động quần chúng và nắm bắt dư luận xã hội cho hội viên nòng cốt năm 2019


 

​Nhằm nâng cao chất lượng của hội viên nòng cốt, chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, từ ngày 21/10 đến ngày 30/10/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 11 lớp tập huấn hội viên nòng cốt tại các huyện, thành phố. Tham gia lớp tập huấn có 1.100 hội viên nòng cốt của các địa phương.

Ngoài hai nội dung chính được tập huấn là kỹ năng vận động quần chúng và nắm bắt dư luận xã hội, hội viên nòng cốt còn được bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, lý tưởng cách mạng, niềm tin và thái độ ủng hộ sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh do Đảng lãnh đạo; bồi dưỡng về chính sách, pháp luật, giúp cho hội viên nòng cốt nắm vững những kiến thức pháp luật, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hội viên nòng cốt và bồi dưỡng về phương pháp công tác.Hội viên nông dân chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện 2 kỹ năng trên

Đây là chương trình tập huấn nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 14/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của lực lượng ​đoàn viên, hội viên nòng cốt trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn số 09-HD/BDVTU ngày 20/4/2010 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Mai Nguyễn

 

Liên kết website

Số lượt truy cập