Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021) - Kỷ niệm 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) - Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) - Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2021) - Kỷ niệm 65 năm Ngày phá khám Tân Hiệp (02/12/1956 - 02/12/2021)

Chức năng nhiệm vụ


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ HỘI NÔNG DÂN

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:
 
- Vị trí: Hội nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam do Đảng  Cộng sản Việt Nam sáng lập và lãnh đạo, là thành viên của Mặt trận tổ quốc và là cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủa nghĩa Việt Nam.
 
- Chức Năng:
 
+ Vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. 
 
+ Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.
 
+ Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân Việt Nam.
 
NHIỆM VỤ:
 
- Tổ chức và hoạt động mang tính chính trị - xã hội; biểu hiện cụ thể của tính chất đó là Hội tập hợp, đoàn kết rộng rãi nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 
 
- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Tổ chức học tập nâng cao trình độ tay nghề khoa học kỹ thuật và nghề nghiệp trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân; nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội.
 
- Vận động tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Các cấp Hội là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn; tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân và vận động nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
- Tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng, chất lượng hội viên. Xây dựng Tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
 
- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tăng cường công tác hòa giải, gạt bỏ những định kiến, mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

Liên kết website

Số lượt truy cập